wydrukowane przez http://podkarpackie.city-map.pl/city/db/625011020006

Warunki handlowe city-map


Og├│lne warunki handlowe firmy
city-map Internetmarketing
oraz przy│╣czonych partner├│w systemowych
dalej zwanych city-map

ž1 Zawarcie umowy

Umowê o u¿ytkowanie oferowanych przez city-map us³ug zawiera siê poprzez podpisanie zlecenia, dokonanie zlecenia na stworzenie przez city-map prezentacji internetowej, rejestracjê w Internecie lub potwierdzenie zlecenia przez city-map. Do przyjmowania zleceñ upowa¿niony jest we w³asnym imieniu ka¿dy oddzia³ autoryzowany umow¹ licencyjn¹.

ž2 Zakres us┬│ug

 1. Zakres oferowanych przez city-map us³ug wynika z ogólnych warunków handlowych city-map, jak te¿ z opisu systemu, warunków u¿ytkowania oraz danych wynikaj¹cych z wniosków i umów. Treœci zawarte w prezentacjach internetowych s¹ okreœlane przez klienta i przez niego potwierdzane na podstawie pisemnej akceptacji podczas podpisania umowy.
 2. Us³ugi webhostingowe city-map dla prezentacji internetowych wykonywane s¹ na podstawie dostêpnych w Internecie dróg przesy³u danych.
 3. City-map zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmieniania us┬│ug oraz do wprowadzania ulepsze├▒. Wszystkie darmowe us┬│ugi mog┬╣ by├Ž wy┬│┬╣czane w ka┬┐dym momencie i bez wcze┼ôniejszego uprzedzenia. Nie mo┬┐e to by├Ž podstaw┬╣ do jakichkolwiek roszcze├▒.
 4. City-map zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotycz┬╣cych cen bie┬┐┬╣cych us┬│ug. Zmiana ceny mo┬┐e jednak wej┼ô├Ž w ┬┐ycie dopiero po zako├▒czeniu ka┬┐dego pe┬│nego roku trwania umowy.
 5. W przypadku rezygnacji regionalnego serwisu z prowadzenia us┬│ug, wszystkie jego funkcje przejmuje og├│lnokrajowe przedstawicielstwo city-map Polska, w┬│┬╣cznie ze zobowi┬╣zaniami wobec klient├│w wynikaj┬╣cymi z zawartych um├│w.

ž3 Obowi┬╣zki klienta

Klienci s¹ zobowi¹zani do nale¿ytego korzystania z us³ug city-map. Rozumie siê tu w szczególnoœci
a) zakaz przekazywania nadanych hase┬│ osobom trzecim
b) obowi¹zek niezw³ocznego zg³aszania zauwa¿onych problemów lub b³êdów
c) obowi¹zek przestrzegania zasad ochrony danych i praw autorskich w zwi¹zku z zawartoœci¹ prezentacji i u¿ywaniem danych bêd¹cych w³asnoœci¹ osób trzecich
d) zakaz zamieszczania treœci niezgodnych z prawem.

ž4 Copyright, prawa autorskie

 1. Prawo autorskie zaczyna obowi┬╣zywa├Ž automatycznie w momencie stworzenia projektu prezentacji. Do projektu prezentacji zaliczaj┬╣ si├¬: oprogramowanie, teksty, zdj├¬cia, obrazy, grafiki, filmy i d┼Şwi├¬ki b├¬d┬╣ce autorstwem city-map. W wyniku dzia┬│ania prawa osobowego, prawa autorskie nie mog┬╣ by├Ž przekazywane klientom.
 2. Prawa do u┬┐ytkowania projektu prezentacji (kopiowanie i rozpowszechnianie) s┬╣ na czas trwania umowy w posiadaniu klienta.
 3. Oprogramowanie pozostaje w┬│asno┼ôci┬╣ city-map r├│wnie┬┐ po wyga┼ôni├¬ciu umowy. Nieograniczone prawa do u┬┐ytkowania tekst├│w, zdj├¬├Ž, obraz├│w, grafik, film├│w, muzyki i d┼Şwi├¬k├│w mog┬╣ by├Ž nabyte przez klienta za sum├¬ w wysoko┼ôci 25 % warto┼ôci danej umowy, pod warunkiem, ┬┐e wszelkie oznaczenia wskazuj┬╣ce city-map jako posiadacza praw autorskich (w szczeg├│lno┼ôci copyright i wyznacznik Meta) s┬╣ usuni├¬te.

ž5 Zerwanie umowy

Umowa zawarta jest na czas nieokre┼ôlony. Mo┬┐e zosta├Ž zerwana przez strony po zako├▒czeniu ka┬┐dego kolejnego roku trwania umowy, liczonego od daty widniej┬╣cej na fakturze. Zawiadomienie o zerwaniu umowy musi zosta├Ž dostarczone odbiorcy pisemnie, najp├│┼Şniej na 4 tygodnie przed up┬│ywem ka┬┐dego kolejnego roku trwania umowy. Wszelkie inne terminy dotycz┬╣ce zerwania umowy wymagaj┬╣ zgody city-map.

ž6 Ograniczona odpowiedzialno┼ô├Ž

 1. Wyklucza si├¬ wnoszenia roszcze├▒ dotycz┬╣cych zado┼ô├Žuczynienia strat poniesionych w wyniku niedost├¬pno┼ôci tre┼ôci, pomy┬│ek klienta powsta┬│ych podczas ustalania warunk├│w umowy i niedozwolonych krok├│w przeciwko city-map, je┼ôli nie wyst├¬puje umy┼ôlne lub ryzykowne dzia┬│anie ze strony city-map. To samo dotyczy podwykonawc├│w i wsp├│┬│pracownik├│w city-map.
 2. city-map nie bierze odpowiedzialno┼ôci za pe┬│no┼ô├Ž, zgodno┼ô├Ž i aktualno┼ô├Ž informacji przekazywanych na zlecenie klienta. city-map nie odpowiada r├│wnie┬┐ za niezgodne z prawem dzia┬│anie os├│b trzecich, kt├│re odbywa si├¬ z wykorzystaniem oferowanych przez city-map us┬│ug.
 3. Jeœli powsta³a szkoda nastêpuje w wyniku zdarzenia spowodowanego np. awari¹ linii w Internecie, obowi¹zuj¹ wtedy takie same ustalenia dotycz¹ce odpowiedzialnoœci city-map wzglêdem klienta, co ustalenia istniej¹ce miêdzy operatorem linii i city-map.

ž7 Warunki p┬│atno┼ôci

 1. Us³ugi jednorazowe p³atne s¹ przelewem po otrzymaniu faktury. Us³ugi bie¿¹ce miesiêczne p³atne s¹ miesiêcznie lub rocznie z góry, w formie przelewu lub pobrania z konta. Termin p³atnoœci wszystkich wystawianych przez city-map faktur ustala siê na 7 dni. Przy miesiêcznym regulowaniu p³atnoœci stosuje siê narzut w wysokoœci 5%.
 2. P³atnoœci dokonuje siê po podpisaniu umowy i umieszczeniu klienta w Internecie. Inne mo¿liwoœci dopuszcza siê tylko na podstawie ustaleñ pisemnych.

ž8 Zw┬│oka

 1. Je┼ôli dana p┬│atno┼ô├Ž pozostaje nieuregulowana powy┬┐ej dw├│ch miesi├¬cy, city-map zastrzega sobie prawo do zawieszenia ┼ôwiadczonych klientowi us┬│ug a┬┐ do ca┬│kowitego uiszczenia nale┬┐no┼ôci. Klient mo┬┐e domaga├Ž si├¬ powrotnej aktywacji dopiero po zap┬│acie.
 2. W podanym wy┬┐ej przypadku dopuszcza si├¬ r├│wnie┬┐ mo┬┐liwo┼ô├Ž ca┬│kowitego zerwania umowy z klientem.
 3. city-map zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za zw³okê w wysokoœci 8% w skali roku.
 4. city-map zastrzega sobie prawo do wnoszenia dalszych roszcze├▒ w przypadku powsta┬│ej zw┬│oki.

ž9 Prawa u┬┐ytkownika, zwrot op┬│at

 1. Klient mo┬┐e wnosi├Ž roszczenia tylko w formie dokument├│w posiadaj┬╣cych moc prawn┬╣. Klientowi przys┬│uguje prawo do zaniechania uiszczenia nale┬┐no┼ôci wy┬│┬╣cznie na podstawie roszcze├▒ b├¬d┬╣cych w zgodzie z tekstem umowy.
 2. Za wszelkie op├│┼Şnienia powsta┬│e w wyniku dzia┬│ania si┬│ wy┬┐szych lub wydarze├▒, kt├│re w znacznym stopniu utrudniaj┬╣ lub ca┬│kowicie uniemo┬┐liwiaj┬╣ wykonywanie us┬│ug przez city-map (takich jak strajki, zarz┬╣dzenia pa├▒stwowe, awarie sieci komunikacyjnych innych operator├│w), city-map nie ponosi odpowiedzialno┼ôci.
 3. Je┼ôli nast┬╣pi awaria sieci trwaj┬╣ca d┬│u┬┐ej ni┬┐ dwa tygodnie, klient ma prawo za┬┐┬╣da├Ž zmniejszenia op┬│aty miesi├¬cznej, licz┬╣c od momentu powstania awarii do momentu jej usuni├¬cia. Przez s┬│owo awaria rozumie si├¬ sytuacj├¬, w kt├│rej dost├¬p do systemu city-map jest uniemo┬┐liwiony.
 4. Jeœli przyczyna awarii le¿y poza zakresem odpowiedzialnoœci city-map, wszelkie roszczenia dotycz¹ce zwrotu kosztów s¹ wykluczone.
 5. Jeœli przyczyna powstania trwaj¹cej powy¿ej wymienionego okresu awarii le¿y po stronie city-map lub jej wspó³pracowników, umowa z klientem zostaje bezp³atnie przed³u¿ona o czas trwania awarii, licz¹c od momentu jej wygaœniêcia. Ma to miejsce w przypadku zaistnienia b³êdu zale¿nego od city-map.

ž10 Ochrona danych

 1. Dane klienta zamieszczone w city-map nie s¹ poufne i posiadaj¹ zgodê na publikacjê, je¿eli nie istniej¹ inne ustalenia pisemne.
 2. Ka┬┐dy klient city-map zostaje poinformowany zgodnie z ustaleniami prawa o ochronie danych, ┬┐e city-map dokonuje obr├│bki technicznej jego danych, a tak┬┐e informacji wysy┬│anych do niego w ramach poczty elektronicznej oraz otrzymanych w formie elektronicznej danych potrzebnych do sporz┬╣dzenia umowy lub zada├▒ wynikaj┬╣cych z umowy. Nie istnieje mo┬┐liwo┼ô├Ž wykorzystania przez city-map danych do cel├│w nie wynikaj┬╣cych z umowy, ani przekazania ich osobom trzecim.

ž11 Ustalenia ko├▒cowe

 1. Powy┬┐sze og├│lne warunki handlowe s┬│u┬┐┬╣ jako podstawa do zawierania wszelkich um├│w z city-map lub partnerami city-map.
 2. Warunki te wchodz┬╣ w ┬┐ycie wraz z podpisaniem umowy.
 3. Warunki te uwa¿a siê za wystarczaj¹ce do zawarcia umowy. Ogólne warunki handlowe klienta nie s¹ tym samym uwzglêdnione.
 4. Wszelkie ustalenia odbiegaj┬╣ce od powy┬┐szych ustale├▒ wymagaj┬╣ pisemnego potwierdzenia.

ž12 W┬│a┼ôciwy s┬╣d

Jedynym s¹dem w³aœciwym dla wszelkich sporów jest s¹d w³aœciwy dla danego partnera systemowego.

Mapy & Plany miast
szukanie

news …
Najnowsze wpisy
 • Nie znaleziono ┐adnych aktualnych wpisˇw.